วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่

ก.พ.เตรียมออกเกณฑ์ประเมินผลงานใช้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นเปอร์เซ็นต์ นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า เตรียมจะลงนามในหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ออกตามความในมาตรา 76 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และออกกฎก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนตามมาตรา 74 ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการนำไปใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามระบบใหม่ในเดือนเม.ย. 2553 นายปรีชา กล่าวว่า การปรับขึ้นเงินเดือนระบบใหม่จะปรับปีละ 12% เพื่อลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เหมือนระบบซีที่ข้าราชการที่ทำงานดีเลิศได้ เลื่อน 2 ขั้น ทำงานปกติได้เลื่อนเพียงขั้นครึ่ง แต่เกณฑ์ใหม่หากไม่ทำงานก็ไม่ได้ปรับเพิ่ม “ตอนนี้ก.พ. ต้องเร่งออกพ.ร.ฎ. 2 ฉบับ กฎกระทรวง และระเบียบก.พ. อีก 20 กว่าฉบับ รวมถึงหนังสือเวียนอีก 30 กว่าฉบับ รวมทั้งสิ้นกว่า 70 ฉบับ เป็นการเร่งด่วน เพราะใกล้บังคับใช้แล้ว เราต้องสร้างความเข้าใจให้ข้าราชการทั้งหมดที่มีอยู่ 4 แสนคนได้เข้าใจ” นายปรีชา กล่าว นายปรีชา กล่าวอีกว่า ก.พ.จะเสนอเกณฑ์การประเมินให้ส่วนราชการเลือก 6 แบบ ว่าจะใช้เกณฑ์ใดที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานตัวเอง เพราะลักษณะงานแตกต่างกัน หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะใช้เกณฑ์ดังกล่าวก็ให้ไปกำหนดเกณฑ์ขึ้นเองได้แต่ ต้องมีมาตรฐาน “แต่ละหน่วยงานมีความ แตกต่างกัน เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีข้าราชการอยู่ 1 แสนคน มีทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ธุรการ การประเมินย่อมต่างกัน” เลขาธิการก.พ. กล่าว นายปรีชา กล่าวว่า หากข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานสามารถร้องต่อผู้ บริหารระดับสูงถัดจาก ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือร้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือศาลปกครองได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น